تبلیغات
مطالب و نظرات بانکی - مقررات و شرایط عمومی حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و شرایط ملی کارت [cb:blog_page]

مطالب و نظرات بانکی

بانک ملی نماد اعتماد , سرعت , دقت , امنیت , خدمات برتر و پیشرو در ارائه خدمات به عموم مردم


پیام سرا

مقررات و شرایط عمومی حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و شرایط ملی کارت

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ویرایش دوم، اردیبهشت 1393

مقررات و شرایط عمومی حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

(نمونه ٦٢٩)

تعریف: سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به آن دسته از سپردهها اطلاق میگردد که با قصد انتفاع به بانک سپرده میشوند.

1-    بانک ملی ایران به وکالت و وصایت از طرف سپرده گذاران با داشتن حق توکیل به غیر، پس از وضعسپردههای قانونی، وجوه مربوط را بر طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بطور مشاع بکار گرفته و در پایان هر دوره مالی منافع حاصله را پس از کسر حق الوکاله و حق الوصایه با داشتن حق مصالحه منـافع طبـقضوابط و مقررات مربوطه به تناسب مبلغ و مدت بکار گرفته شـده بـین خـود و سـپرده گـذاران تقـسیممینماید.

2-    اشخاصی که به سن 18 سال تمام شمسی رسیده و یا حکم رشد آنان از دادگـاه صـالحه صـادر شـدهباشد می توانند بنام خود یا کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت یا وصایت آنان باشـند بـا رعایـت مقـرراتقانونی، در بانک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح نمایند.

3-    افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بنام اشخاص و بموجب وکالتنامه معتبر و مورد قبـولبانک در صورتیکه موضوع از اختیارات وکیل باشد بلامانع است .

4-    افتتاح حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت بنام اشخاص حقوقی توسط صاحبان امضای مجاز و بـااخذ مدارك و مجوزهای لازم ( اساسنامه و روزنامه رسمی متضمن آگهی تاسیس و تعیین صاحبان امضای مجاز و آخرین تغییرات آنها) در صورتیکه در اساسنامه قید شده باشد، انجام میپذیرد.

5-    افتتاح حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت برای اتباع بیگانه دارای گذرنامه و اجازه اقامـت معتبـرمیسر میباشد.

6-    حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مـدت براسـاس مقـررات جـاری تعیـینمی گردد.

7-    در صورت مراجعه مشتری به شعبه، برداشت از حساب سـپرده سـرمایه گـذاری کوتـاه مـدت توسـطصاحب حساب یا نماینده قانونی او با ارائه ابزار برداشت و مدرك/ مدارك شناسایی معتبر صورت میگیرد.

8-    حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت در صورت درخواست ذینفع یا قائم مقـام قـانونی وی بـستهشده وکلیه موجودی و سهم سود متعلقه به صاحب حساب یا نماینده قانونی وی پرداخت میگردد، بدیهی است در صورتیکه به حساب مربوطه دفترچه اختصاص یافته باشد، ارائه دفترچه توسط مشتری به شـعبهبه منظور سوراخ نمودن صفحات آن الزامی می باشد.

9-    شرایط تعلق سهم سود به موجودی حسابهای سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت داشتن حداقل مبلـغمانده و رعایت مدت زمان ماندگاری طبـق ضـوابط و مقـررات اسـت. (محاسـبه سـود بـصورت روزشـمارخواهد بود).

10-                       برای احتساب سهم سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت با داشتن عملیات مختلف، کمتـرینمانده حساب در روز در نظر گرفته میشود. سهم سود تخصیصی (بـا رعایـت بنـد 9) براسـاس روز افتتـاححساب، در روز متناظر ماه بعد به حساب مربوطه واریز می گردد.

11-                       با توجه به اینکه کمترین مانده روز افتتاح حساب سـپرده سـرمایهگـذاری کو تـاه مـدت صـفر ریـال میباشد به مانده روز افتتاح حساب سودی تعلق نمیگیرد، اما مشمول شرط توقف مدت زمـان معـین دربند 10 خواهد بود.

12-                       صاحب حساب می تواند در طول مدت قرارداد از وجوه متمرکز در حساب مفتوحه مبالغی را برداشت یا وجوهی را به حساب خود واریز نماید. لیکن چنانچه گردش عملیات حساب سپرده گذار بنحـوی باشـدکه مانده حساب وی از حداقل مبلغ مانده طبق مقررات و ضوابط کمتر گردد با توجه به شرایط تعلق سهم سود (مندرج در بند9) حساب مذکور از شرایط تخصیص سـهم سـود خـارج شـده و برقـراری مجـدد آنمستلزم تامین حداقل مبلغ فوق الذکر و استمرار آن به مدت زمان ماندگاری طبق مقررات و ضوابط حاکممیباشد.

13-                       درصورت فوت صاحب حساب، موجودی حساب و سهم منافع متعلقه، در قبـال ارائـه گـواهی حـصروراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث، مشروط به اینکه شماره حساب یا موجـودی حـسابهـای بـانکیمتوفی درآن ذکر شده باشد و عنداللزوم سایر مدارك قانونی، به وراث قانونی وی قابل پرداخت خواهد بود.

14-                       نظر به اینکه سهم سود قطعی متعلقـه بـه وجـوه متمرکـز در حـسابهـای سـپرده سـرمایهگـذاریکوتـاه م دت در پای ان دوره مـالی بان ک تعی ین م ی گـردد ، ل ذا س ودهای پرداختـی (واری ز ب ه ح ساب سپرده گذاران) در طی دوره مالی بصورت علی الحساب بوده و چنانچه سود علی الحساب با سـود قطعـیتفاوتی پیدا نماید بانک راساً نسبت به تعدیل آن اقدام خواهد نمود. ضمناً بانک استرداد اصل سـپرده هـایسرمایهگذاری کوتاهمدت را تعهد مینماید.

15-                       صاحب حساب یا افتتاح کننده و یا قائم مقام قانونی حسب مورد، مکلف است فقدان و یا سرقت ابزار برداشت خود را در اسرع وقت به بانک اطلاع دهد. بدیهی است هرگونه ضرر و زیان ناشی از عدم اطلاع بهموقع به بانک برعهده صاحب حساب بوده و هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.

16-                       چنانچه واریز به حساب از شعب سیستم غیر متمرکز (غیر سیبا ) انجام شود، احتساب سـود از زمـانواریز وجه به حساب در شعبه مجهز به سیبا خواهد بود.

بانک ملی ایران


تعاریف، مقررات و شرایط ملی کارت

(نمونه 588)

تعاریف:

الف- ملی کارت: ابزار مخصوصی است که بانک ملی ایران براساس استاندارد و اصول فنـیخاص و رعایت مسائل ایمنی بنام متقاضی ملی کارت با رعایت مقررات صادر و تحویل وی می نماید . دارنده ملی کارت (صاحب کارت) می تواند با استفاده از آن و شـماره شناسـاییفردی، موجودی حسابهایی را که به کارت مذکور ارتباط داده  می شوند، تدریجاً یـا بطـور یکجا نقداً دریافت یا دسـتور پرداخـت وجـه کـالا و خـدمات خریـداری شـده را بـه نفـعپذیرندگان ملی کارت از طریق حساب ترجیحی خود صادر نمایند.

‌ب-      شماره شناسایی فردی: شماره رمز محرمانـه ای اسـت کـه توسـط بانـک تولیـد و در اختیار دارنده ملی کارت و یا وکیل وی با ارائه وکالتنامه معتبر که در آن اجازه اخـذ ملـیکارت و شماره شناسایی فردی توسط وکیل تصریح شده باشـد،گذارده مـی شـود. بـا وارد نمودن این شماره به دستگاههای نصب شده در محل پذیرنـدگان ملـی کـارت، شناسـاییدارنده کارت توسط سیستم رایانه ای بانک ملی ایران محقق خواهدشد.

‌ج-       پذیرندگان ملی کارت: شرکتها، موسسات و فروشگاههای طرف قرارداد بانـک، شـعبپذیرنده ملی کارت یا دستگاه های خودپرداز می باشند که مـی تواننـد بـا توجـه بـه نـوعفعالیت خود، خدمات، کالا و وجه مورد نیاز مشتریان را بـا پـذیرش ملـی کـارت بـه آنـانعرضه نمایند.

‌د-        حسابهای قابل ارتباط با ملی کارت: حسابهایی مـی باشـند کـه در سیـستم یکپارچـهبانک ملی ایران (سیبا) طبق شرایط و مقررات مربـوط بـه نـوع حـساب بـه نـام اشـخاصحقیقی افتتاح می گردند و ارتباط آنها با ملی کارت از نظر بانک بلامانع می باشد.

هـ- حساب ترجیحی: یکی از حسابهای مرتبط با ملی کارت است که بر حـسب تقاضـایدارنده آن انتخاب، تا بهای کالا و خدمات عرضه شده به وی از طریـق پایانـههـای فـروش(POS) از حساب مزبور برداشت و به حساب پذیرندگان کارت منظور گردد. دارنده ملـیکارت می تواند از طریق دستگاه های خودپرداز (ATM) و پایانه های مـستقر در داخـل شعب (PIN PAD) نیز از موجودی حساب ترجیحی خود برداشت نماید.

و- تلفن بانک ملی کارت: تجهیزاتی است که در مرکز کـامپیوتر مـستقر بـوده و از طریـقتلفن (دارای امکان tone) قادر به اعلام موجودی حساب ترجیحی مرتبط با ملـی کـارت،تعویض شماره شناسایی فردی و غیرفعال نمودن مل ی کارت بعلـت فقـدان یـا سـرقت آنمیباشد.

مقررات و شرایط:

1)ملی کارت برای آن دسته از اشخاص حقیقی صادر می گـردد کـه دارای حـساب قابـلارتباط با ملی کارت بوده و حق برداشت کامل از حساب را نیز داشته باشند.

2)دارندگان حساب مشترك به شرطی که هریک از شـرکاء بـه تنهـایی حـق برداشـت ازحساب مشترك را داشته باشند می توانند به تنهایی یک ملی کارت داشته باشند.

3)صدورملیکارت برای حسابهای مشترك با حقبرداشت بیشاز یک امضاءمجاز نمیباشد.

4)وکیل می تواند بموجب وکالتنامه معتبر و مورد قبول بانک به نام موکل خـود تقاضـایصدور ملی کارت نماید . در این گونه موارد ملی کارت و شماره شناسایی فردی بـه موکـلتحویل می گردد، مگر آنکه در وکالتنامه مذکور تحویل ملی کارت وشماره شناسایی فردیبه وکیل تصریح شده باشد که در اینصورت کارت وشماره شناسایی فردی به وکیل تحویل خواهد شد و فعال سازی کارت نیز توسط وکیل انجام می پذیرد.

5)متقاضی ملی کارت یا وکیل وی می بایست فرم درخواست ملی کـارت را کـه بانـک دراختیار وی قرار میدهد را شخصاً در حضور متـصدیان ذیـربط تکمیـل و بـاقبول شـرایط ومقررات ملی کارت آن را امضاء نماید. مشخصات متقاضی در حـساب بایـد عینـاً بـا مفـادمندرج در مدارك احراز هویت وی انطباق داشته باشد.

6) ارائه مدارك احراز هویت به هنگام تقاضای ملی کارت الزامی است.

7)ملی کارت دارای یک شماره انحصاری، نام دارنده و تاریخ صدور می باشـد کـه بـر رویآن درج گردیده است.

8)به هریک از متقاضیان ملی کارت توسط بانک یک شماره رمز محرمانه موسوم به شماره شناسایی فرد ی تحویل خواهد گردید تا وی بوسیله ملی کارت و شماره رمز مزبـور امکـانارتباط الکترونیکی را به منظور استفاده از خدمات ملی کارت با حساب خود برقرار نمایـد.

دارنده ملی کارت می تواند از طریق تلفن بانک و یا دستگاه های خودپرداز نسبت به تغییر شماره شناسایی فردی خود راساً اقدام نماید.

9)دارنده ملی کارت باید از افشاء شماره شناسایی فردی و همچنین واگذاری ملـی کـارتخود به سایر اشخاص اکیداً خودداری نماید.

10)                دارنده ملی کارت متعهد است در حفظ و نگهداری ملی کـارت خـود نهایـت دقـت ومراقبت را معمول دارد و به نکات ایمنی توجه کامل مبذول نماید.

11)                دارنده ملی کارت موظف است درصورت فقدان و یـا بـه سـرقت رفـتن کـارت خـودبلافاصله ازطریق تلفن بانک ملی کارت، کارت خود را غیرفعال نموده و سپس بـا مراجعـهبه یکی از شعب بانک (سیبا)، حسب مورد، درخواست خـود را مبنـی بـر ابطـال یـا فعـالنمودن مجدد شماره کارت، ارائه نماید.

12)                حسابهای مرتبط با ملی کارت با اعلام فقدان یا سرقت ملی کارت بـسته نمـیشـود ،بلکه بانک شماره کارت مفقودی و یا مسروقه را باطل نموده و با درخواست کتبی مشتری،ملی کارت جدید با شماره شناسایی جدید صادر و ارتباط آن را بـا حـساب یـا حـسابهایقبلی برقرار می نماید.

13)                بانک هیچ گونه مسئولیتی را در قبال خسارات و زیانهایی که در خلال فاصـله زمـانیبین مفقود شدن یا به سرقت رفتن و اعلام مراتـب بـه بانـک متوجـه دارنـده ملـی کـارتمیگردد بعهده نخواهد داشت.

14)                چنانچه مفقودی یا به سرقت رفتن ملی کارت و افشا شدن شماره شناسایی فردی ازجانب دارنده کارت به بانک اعلام نشود، هرگونه خسارت و ضـرر و زیـان سـوء اسـتفاده از حسابهای مرتبط با ملی کارت مزبور، متوجه شخصی است که ملی کـارت بنـام وی صـادرشده است و بانک مبری از هرگونه مسئولیتی خواهد بود.

15)               


بانک می تواند کلیه موضوعات مشکوك و اطلاعات مربوط به اشخاص مظنـون را درارتباط با کارتهای مفقودی و مسروقه به مقامات انتظامی و قضائی اعـلام تـا تحـت پیگـردقانونی قرار گیرند.

16)                درصورتی که بانک کتباً از فوت، حجر و ورشکستگی دارنده ملی کارت مطلـع گـرددملی کارت را غیرفعال و در مورد مانده حسابهای مـرتبط بـا آن طبـق شـرایط و مقـررات حسابهای مذکور عمل خواهد نمود، همچنین در صـورت وصـول دسـتور مراجـع قـضایی،طبق دستور مراجع مذکور عمل خواهد شد.

17)                دارنده ملی کارت در صورت فراموش نمودن شماره شناسایی فردی باید بـا مراجعـهبه یکی از شعب بانک (سیبا) فرم درخواست ملی کارت مبتنی بر صدور شـماره شناسـاییفردی را تکمیل، امضاء و تحویل نماید. پس از صدور شماره شناسایی فردی جدید، دارندهملی کارت باید جهت دریافت آن با ارائه مدارك احراز هویت به همان شعبه مراجعه نماید.

18)                ملی کارت بعلت وارد نمودن مکرر شماره شناسایی فردی اشتباه، غیر فعال و حـسبمورد ضبط / غیرفعال می گردد . در این صورت بانک حسب درخواست کتبـی دارنـده ملـیکارت و پس از احراز هویت نسبت به فعال نمودن مجدد و استرداد آن اقدام خواهد نمود.

19)                در مواردی که ملی کارت صادره بنـا بـه دلایلـی از قبیـل شکـستگی و تـاخوردگیکارت، از بین رفتن اطلاعات مندرج در نوار مغناطیسی و از بین رفتن حـروف روی کـارتغیر قابل استفاده گردد، بانک حسب درخواست دارنـده کـارت بـا اخـذ هزینـه نـسبت بـهتعویض آن اقدام خواهد نمود.

20)                هزینه های صدور، تمدید، تجدید و یا تعویض ملی کارت طبق تعرفه هـای داخلـیبانک نقداً دریافت و یا از حساب دارنده ملی کارت در صـورت کفایـت موجـودی برداشـتخواهد شد.

21)                بانک می تواند علاوه بر موارد قانونی، در صـورتی کـه دارنـده ملـی کـارت شـرایط ومقررات ملی کارت را رعایت ننماید، هر زمان و بدون اطلاع قبلی ملـی کـارت وی را غیـر

فعال نموده و دارنده ملی کارت را از امکانات و خدمات آن محـروم و از تجدیـد، تمدیـد ویا تعویض ملی کارت امتناع نماید.

ZBa٩٣٠٢٠٧_٢

22)                دارنده ملی کارت می تواند حسب تمایل ، درخواست قطع ارتباط ملی کارت خـود بـاهریک از حسابهای مرتبط با آن را از بانک بنماید.

23)                در مواردی که بنا به عللی از قبیل خرابی دسـتگاههای رایانـه ای سیـستم پـردازشداده ها،خطوط ارتباطی،رویدادهای اجتناب ناپذیر و ...و آن چه کـه خـارج از کنتـرل بانـکباشد قادر به ارائه خدمات ملی کارت نباشد مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.

24)                اسناد، دفاتر ، گزارشـات و همچنـین عملیـات الکترونیکـی ضـبط شـده در فایلهـایسیستم رایانه ای بانک در مقابل ادعای دارندگان ملی کارت سند و دلیـل معتبـر خواهنـدبود.

25)                اگر بانک تحت هر عنوان اشتباهاً یا من غیر حـق ،وجـوه یـا اقلامـی بـه حـساب یـاحسابهای مرتبط با ملی کارت منظور کند و یا در محاسبه هر نوع اشتباهی نمایـد در هـرموقع مجاز و مختار است رأساً و مستقلاً و بدون انجام هیچ گونه تشریفات اداری و قـضاییدر رفع اشتباه و برگشت آن از حسابهای دارنده ملی کارت اقدام نماید.

26)                بانک حق تعیین و تغییر تعداد عملیـات روزانـه و یـا برقـراری محـدودیت پرداخـتبوسیله ملی کارت از طریق دستگاه های خودپرداز (ATM) را بـرای خـود محفـوظ مـیدارد.

27)                بانک می تواند هر موقع که صلاح بداند در مقررات و شرایط ملی کارت تغییرات لازمرا اعمال نماید و دارندگان ملی کارت موظف به رعایت و اجرای آن می باشند.

28)                چنانچه پس از تغییرات در مقررات و شرایط ملی کارت ، دارنده ملی کارت همچنـانبه انجام معاملات ادامه دهد، بانک اینگونه تلقی می نماید که تغییرات اع مـ ال شـده مـوردقبول و توافق دارنده ملی کارت قرار گرفته اسـت . در مـواردی کـه دارنـده ملـی کـارت بـاتغییرات به عمل آمده موافق نباشد می تواند حسب درخواست کتبی اقدام به قطع ارتباطملی کارت با حساب خود نماید.

29)                کمیت و کیفیت کالاها و خدماتی که از ناحیه پذیرندگان ملی کـارت بـه دارنـدگانملی کارت ارائه می گردد، به بانک ارتباطی نداشته و چنانچه پس از انجام معاملـه، کـالا وخدمات م ورد قبول دارنده ملی کارت قـرار نگیـرد بانـک مـسئولیت و تعهـدی نـسبت بـهاعتراضات و ادعاهای دارنده ملی کارت علیه پذیرندگان ملی کارت را نخواهد داشت.

30)                مشتری موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست ملی کارت جهت اخذ آن به شعبه مراجعه نماید. چنانچه ظرف مدت مذکور مراجعه ننماید ملی کارت و رمز مورد درخواسـت توسـط شـعبه ابطـال و در سـوابق بایگـانی خواهـد شـد، بـدیهی اسـتدرخواست صدور مجدد ملی کارت مستلزم پرداخت هزینه مربوطه می باشد.

31)                افتت اح ح ساب ب رای اف راد کمت ر از 15س ال و ص دور مل ی ک ارت بن ام ای شان،به درخواست ولی و قیم مطابق ضوابط حاکم بلامانع است در این صورت ملی کارت صادره تحویل بازکننده حساب خواهد شد و کلیه مسئولیت های ناشـی از تـراکنش هـای انجـامشده با ابزار برداشت یادشده بر عهده بازکننده حساب خواهد بود.

32)                چنانچه شخص پس از رسیدن به سن 12سال تمام رأسـاً نـسبت بـه افتتـاح حـسابقرض الحسنه اقدام نماید می تواند پس از رسیدن به سـن پـانزده سـال تمـام نـسبت بـهدریافت ملی کارت برای حساب مذکور اقدام نماید کارت صادره صرفاً به خود وی تحویل ومسئولیت تمامی تراکنش ها با نامبرده می باشد.

چنانچه کارت در زمان افتتاح حساب (قبل از 15 سال ) تحویـل بازکننـده حـساب نـشدهباشد، درصورت مراجعه ولی به ه مراه صاحب حساب که به سن 15سال تمام رسیده، ملـیکارت قابل تحویل به صاحب حساب خواهد بود.

33)                قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل هـای اجرایـی آن، ملاحظـه ومطالعه گردید و بدین وسیله تعهد می گردد ضمن رعایـت مقـررات یادشـده و همچنـینسایر مقررات مربوطه ،از هر اقدامی که منجر به پولشویی شود خودداری گردد.

موضوع: آموزشها و نکات و هشدارهای بانکی،
برچسب ها: مقررات، شرایط عمومی، حساب، سپرده، سرمایه گذاری، کوتاه مدت، ملی کارت،
این صفحه را به اشتراک بگذارید

[ جمعه 1 فروردین 1393 ] [ 12:00 ق.ظ ] [ davood vahdati ]

[ نظرات() ]

[