تبلیغات
مطالب و نظرات بانکی - مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 15/93( خرید كالا و خدمات 500 دستگاه خودپرداز تولید داخل ) [cb:blog_page]

مطالب و نظرات بانکی

بانک ملی نماد اعتماد , سرعت , دقت , امنیت , خدمات برتر و پیشرو در ارائه خدمات به عموم مردم


پیام سرا

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 15/93( خرید كالا و خدمات 500 دستگاه خودپرداز تولید داخل )

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 15/93( خرید كالا و خدمات 500 دستگاه خودپرداز تولید داخل )

سه شنبه 30 دی 1393

بانك ملی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید كالا و خدمات 500 دستگاه خودپرداز تولید داخل به شماره ثبت ستاد 200933053000013 را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت(ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir  برگزار نماید.  
1- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  از ساعت 8 روز دو شنبه  مورخ 6/11/93 
2 -مهلت دریافت اسناد:  تا ساعت 14روز شنبه مورخ 18/11/93
3-مهلت ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14  روز چهارشنبه مورخ 29/11/93
4 -زمان بازگشایی پاكت های الف و ب:ساعت 8:30 روز یكشنبه مورخ 3/12/93
5- نوع و مبلغ تضمین:سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی (به استثنای ضمانتنامه بانک ملی ایران) به مبلغ 000ر000ر000ر15 ریال می باشد كه تحویل آن در پاكت لاك و مهر شده تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 29/11/93 به نشانی: تهران ، خیابان فردوسی ، ادارات مرکزی بانک ملی ایران ، اداره کل کارپردازی ، دایره دبیرخانه و امور اداری کارکنان می باشند .
6 -هزینه خرید اسناد مناقصه:  200.000 ریال

به پیشنهادهای واصله خارج از سایت سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرایط شرکت در مناقصه در سایت  (
http://iets.mporg.ir ) قابل مشاهده می باشد

موضوع: اخبار بانک،

[ سه شنبه 30 دی 1393 ] [ 09:33 ب.ظ ] [ davood vahdati ]

[ نظرات() ]

[